www.psdd.net > 英语音标发音表

英语音标发音表

元音(20个)单元音/ɑ:/ / ʌ/ / ɔ:/ /ɒ/ /ə/ / ɜ:/ /i:/ /ɪ/ /u:/ /ʊ/ /e/ /æ/双元音:/eɪ/ /aɪ/ /ɒɪ/ /ɪə/ /eə/ /ʊə/ /əʊ/ /aʊ/辅音(2...

一、元音部分: 1)、单元音:[i:]、[i]、[ɔ:]、[ɔ]、[u:]、[u]、[ə:]、[ə]、[ɑ:]、[ʌ]、[e]、[æ] 2)、双元音:[ei]、[ai]、[ɔi]、[ɛə]、[uə]、[iə]、[au]、[əu] 二、辅音部分: ...

就是一般的发音规则吧?

/i:/ 舌抵下齿,双唇扁平作微笑状,发“一”之长音。 是字母ea、ee、ey、ie、或ei在单词中的发音,此音是长元音,一定注意把音发足。/ɪ/ 舌抵下齿,双唇扁平分开,牙床近于全舌,发短促之“一”音。 是字母i或y在单词中的发音,发此音要短促而...

元音(20个): 长元音/ɑ://ɔ:// ɜ:/ /i:/ /u:/ 短元音/ ʌ/ /ɒ//ə//ɪ/ /ʊ//e//æ/ 双元音/eɪ/ /aɪ//ɔɪ/ /ɪə/ /eə/ /ʊə//əʊ//aʊ/ 辅音(28...

1,n在词尾en,can,n的的发音像“嗯”中的n一样发鼻音。 2,在前面时如no,not,n的发音像“呢”中的n一样发音。 3,和n一样,看它在单词中的位置,若它在前面,像long,let时,l的发音像“乐”中的l一样发音反之,则另一读法。 4,n是鼻音,舌头抵上齿龈发音的...

你好,音标学习建议你找个视屏看,跟着老师读,这样会比较好,个人建议你看vickey新概念英语的,个人学习过,觉得不错。这里给你推荐一下! 以下是音标的相关内容: 国际音标 元音(20个) 长元音 /ɑ:/ /ɔ:/ / ɜ:/ /i:/ /U:/ 短元音 /...

一、元音部分: 1)、单元音:[i:]、[i]、[ɔ:]、[ɔ]、[u:]、[u]、[ə:]、[ə]、[ɑ:]、[ʌ]、[e]、[æ] 2)、双元音:[ei]、[ai]、[ɔi]、[ɛə]、[uə]、[iə]、[au]、[əu] 二、辅音部分: ...

英语音标表查询 48个国际音标表[i:] [E:] [E] [O:] [O] [u:] [A:] [V] [Q] [e] [ai] [ei] [Oi] [iE][CE] [uE] [Eu] [au] [t] [d] [k] [g] [f] [v] [s] [z] [T] [D] [S][Z] [tS] [dZ] [tr] [dr] [ts] [dz] [m] [n] [N] [h] [r] [l] [w] [j] 英语...

48个国际音标表 元音 12个单元音 长元音 [i:][E:][C:][u:][B:] 短元音 [i][E][C][u][Q][e][A] 8个双元音[ai][ei][Ci][iE][ZE][uE][Eu][au] 辅音 10对 清辅音 [p][t][k][f][s][W][F][tF][tr][ts] 浊辅音 [b][d][g][v][z][T][V][dV][dr][dz] 3个鼻...

网站地图

All rights reserved Powered by www.psdd.net

copyright ©right 2010-2021。
www.psdd.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com